14. Helburua – Itsaspeko bizitza

Bermeo Tuna Forum 2 y 3 mayo de 2023 / 14. Helburua – Itsaspeko bizitza

Helburuaren jomugak

14.1 - Reducir la contaminación marina

14.1 – Itsasoko kutsadura murriztea

Gaurtik 2025era, mota guztietako itsas kutsadura prebenitu eta nabarmen murriztea, bereziki, lehorrean egindako jarduerek eragindakoa, itsasoko detrituak eta mantenugaien bidezkoa barne.

14.2 – Ekosistemak babestu eta biziberritzea

Itsasoko eta kostaldeko ekosistemak modu jasangarrian kudeatu eta babestea, kontrako ondorio larriak saihesteko, baita haien erresilientzia sendotuz ere, eta neurriak hartzea ekosistemak biziberritzeko, hain zuzen, ozeanoen osasuna lehengoratu eta produktibitatea suspertzeko.

14.3 - Reducir la acidificación del océano

14.3 – Ozeanoen azidotzea murriztea

Ozeanoen azidotzearen ondorioak minimizatzea eta horiei ekitea, maila guztietan lankidetza zientifiko handiena sustatuz ere.

14.4 - Pesca sostenible

14.4 – Arrantza jasangarria

Arrantza-ustiapena eraginkortasunez arautzea, eta neurriz gorako, legez kanpoko, aitortu eta arautu gabeko arrantza eta arrantza-jardunbide suntsitzaileak ezabatzea, eta oinarri zientifikodun kudeaketa-planak aplikatzea, arrain-populazioak ahalik eta lasterren lehengora daitezen, gutxienez, beren ezaugarri biologikoen araberako errendimendu jasangarririk handiena sortzeko mailak berreskura ditzaten.

14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas

14.5 – Kostaldeak eta itsasoko eremuak kontserbatzea

Kostaldeen eta itsasoko eremuen % 10 kontserbatzea gutxienez, Estatuko legeen eta nazioarteko zuzenbidearen arabera, eta eskura dagoen informazio zientifiko hoberenean oinarrituta.

14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca

14.6 – Gehiegizko arrantzari diruz laguntzen dioten laguntzak ezabatzea

Gainahalmenari eta gehiegizko arrantzari diruz laguntzen dieten lagutzak debekatzea, legez kanpoko eta aitortu edo arautu gabeko arrantzari diruz laguntzen dioten laguntzak ezabatzea, eta dirulaguntza berririk ez sartzea.

14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos

14.7 – Itsas baliabideen erabilera jasangarria sustatzea

Gaurtik 2030era, garapen-bidean dauden uharte-estatu txikiek eta gutxien aurreratutako herrialdeek itsas baliabideak modu jasangarrian erabiltzetik, batez ere, arrantzaren kudeaketa jasangarritik, akuikulturatik, lortzen dituzten mozkinak ugaritzea.

14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos

14.A – Ezagutza zientifikoa, ikerketa eta teknologia areagotzea ozeanoen osasunerako

Ezagutza zientifikoa areagotzea, ikertzeko gaitasuna garatzea eta itsas teknologia transferitzea,
kontuan hartuta Gobernuen arteko Batzorde Ozeanografikoak itsas teknologia transferitzeko ezarri
dituen irizpideak eta ildoak, ozeanoen osasuna hobetzeko eta itsas biodibertsitateak garapen-bidean dauden herrialdeen garapenari –batez ere, uharte-estatu txikien eta gutxien aurreratutakoen garapenari–, egiten dion ekarpena sustatzeko.

14.B - Apoyar a los pescadores artesanales

14.B – Artisau-arrantzaleei laguntzea

Artisau-arrantzaleek eskala txikian itsas baliabideak eta merkatuak eskura izan ditzaten erraztea.

Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar

14.C – Itsasoaren Nazioarteko Zuzenbidea ezarri eta betearaztea

Ozeanoen eta horien baliabideen kontserbazioa eta erabilera jasangarria hobetzea, eta, horretarako, Itsasoaren Zuzenbidearen gaineko Nazio Batuen Konbentzioan jasotako nazioarteko zuzenbidea aplikatzea, horrek ematen baitu ozeanoak eta horien baliabideak kontserbatu eta modu jasangarrian erabiltzeko esparru juridikoa.